A projektről

FUTURE AT HAND! – RAISING THE CIVIL PARTNERSHIP IN STRATEGIC AND PROJECT-PLANING

A projekt átfogó leírása:

Ez egy két éves projekt, amely 2011. január 1. – 2013. január 1-ig tart, és amely 2 nyári táborból és két kétnapos worshopból áll. A programokat ifjúsági szervezetekkel együttműködve (egy kárpátalajai és egy magyarországi) kell végrehajtani. Cél: diákok, tanáraik szoros szakmai kapcsolatok, baráti kapcsolatok alakuljanak ki, ill. helyi együttműködés közép-, és hosszú távú kitörési pontjainak meghatározása.

 

A project specifikus célja:

1. megfelelő szakmai megalapozottságú, erős civil háttérrel rendelkező regionális együttműködés, és szakmai képzés. A képzés felöleli a civil szféra kapcsolatépítési, eseményszervezési ismeretit, ill. a projekt-generáláshoz és –megvalósításhoz szükséges gazdasági-jogi ismereteket.

2. Olyan akció tervek kidolgozása a projekt ideje alatt, amelyek figyelembe veszik a térség lehetőségeit és erősítik a helyi civil szféra kezdeményezéseit. Az akciótervek olyan „középszintű”, a kidolgozók hatókörével összhangban lévő fejlesztési irányvonalakat kell meghatározniuk, amelyek a helyi erőforrások és a fenntartható fejlődés szempontjainak összhangba hozásával akarnak megoldásokat adni a műhelymunkák során feltárt problémákra. Különös tekintettel a regionális egyenlőtlenségekre, valamint az átmenetileg vagy tartósan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (fiatalok, nők, fogyatékkal élők, nemzeti kisebbségek). A projekt lezárására elkészített akciótervek szabadon felhasználhatók.

 

Célcsoport:

Közvetlen célcsoport egy olyan aktív, a régiót szerető és alaposan ismerő, vagy megismerni vágyó felsőfokú végzettséggel bíró (vagy ott tanuló, tanító) fiatal emberek, akiknek tevékenysége a jövőben meghatározó lehet a régió életében. A  két országból 50 résztvevőre (30 magyarországi - 20 kárpátaljai)  számítunk. Az 50 egyetemista (vagy fiatal egyetemi oktató) két éven keresztül részt vesz a képzési programokon, ill. szakmai táborokon. A projekt keretében elsősorban a Kárpátalja kerületben és Szabolcs-Szatmár megyében működő felsőoktatási intézmények (Ungvári Egyetem, II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Nyíregyházi Főiskola) hallgatói. ill. az őket reprezentáló szervezetek közötti munkára épülő hosszú távú együttműködés megalapozása történik.

A projekt szakmai tartalma

A szakmai munka (előadások, tréningek, workshopok) lefedik a program összes tematikus célkitűzéseit. A célcsoport felkészítésében, az akciótervek kidolgozásához kapott útmutatóban külön hangsúlyt fektetünk, hogy bemutassuk a civil együttműködésen alapuló projektek generálását. Valamint fókuszban kerülnek azok a megoldások, amelyekkel a hátrányos helyzetű nemzeti kisebbséghez tartozó csoportok tagjainak helyzete javítható.

A megvalósítás különböző szakaszaiban, a tematikák meghatározásában, a problémák leírásában, javaslatok megfogalmazásában közös munkát kell végezni a résztvevőknek.

A projekt résztvevői a stratégiai tervezés és a projektmenedzsment területén kapott ismeretek felhasználásával a területfejlesztés öt kiemelt témájában tekintik át a határrégió helyzetét, és önálló munkacsoportokban végzett munkával akciótervekben fogalmazzák meg a civil társadalom szempontjából adekvát kitörési pontokat.

A résztvevők munkacsoportban folyó munka keretében, ill. szervezett képzések keretében ismerik meg és dolgozzák fel a témákat. A témák elég tágan vannak megadva, hogy a később kiválasztásra kerülő szakmai vezetők és csoport tagok együttesen szűkíthessék le őket saját érdeklődésük szerint.

  1. Helyi turizmus fejlesztése (turisztikai vonzerők feltárása és erősítése, kínálat pozicionálása és fejlesztése pl. vízi turizmus, a hegymászás, az ásványvíz források hasznosítása területén)
  2. Közös kulturális örökség feltárása (épített örökség bemutatása, különleges népi ipar és agrár termékek felkutatása, közös bemutatók szervezése, termelői kapcsolatok erősítése, modern marketing technikák alkalmazása)
  3. Helyi, kisléptékű kooperáció a szolgáltatások területén (média tartalom összehangolása, többnyelvű internet alapú adatbázisok kidolgozása üzleti szolgáltatások összehangolása, üzleti kapcsolatépítés lehetőségei)
  4. természeti értékek védelme (szennyező források feltárása, hatásmechanizmusok bemutatása, hulladék-kezelési eljárások alkalmazása, társadalmi akciók szervezése)
  5. Megújuló energiaforrások használata (helyi energiatermelés lehetőségei, biomassza előállítása, felhasználása, energiafelhasználás hatékonyságának növelése, regionális energiamérleg számítása)

A célcsoportot elsődlegesen a helyi felsőoktatási intézmények hallgatói jelentik, de nincsenek kizárva a helyben lakó, frissen végzett diplomások, vagy a térségből elszármazott máshol tanuló hallgatók sem. A szakmai munka részben általános projektmenedzsment ismereteket, ill. a fenti témák szakmai kérdéseit felölelő képzésből, részben a csoportok aktív munkájából áll. Utóbbi eredményeként a projekt lezárására olyan akciótervek születnek, amelyek a terület releváns helyzetleírásán túl megfogalmazzák a lehetséges kitörési pontokat, a hozzátartozó teendőket (projekt javaslatokat) és ezek megvalósításának feltételeit.

A projekt megvalósítása

A projekt kommunikáció központi eleme egy olyan web2-es honlap lesz, amely aktív információcserét tesz lehetővé az érdeklődő diákok és a projektvezetése között, majd később a munkacsoport tagok és a témavezető szakemberek és a közreműködő külső szakértők között is. Ez a honlap azonban – más hozzáférési lehetőségekkel – a kívülálló érdeklődők számára is érdekes tartalmakkal szolgál.A csoportmunka eredménye (adatbázisok, szakirodalom összefoglalása, tudástár) és a létrejövő akciótervek is ezen a felületen lesznek hozzáférhetőek.

A projekt első eseménye egy olyan két napos tréning jellegű intenzív összejövetel, aminek a központi eleme a kiválasztott nagyobb témakörök – leendő munkacsoport-vezetők és külső szakértők által történő – előzetes, tájékoztató jellegű bemutatása, amelynek az a célja, hogy a tábor résztvevőinek betekintést adjon a szűkebb, az egyes team-ek által feldolgozandó téma végső pontosításához.. Az előadások között szerepelnek a projekttervezési ismeretek is. A kétnapos workshop végére a munkacsoportok kialakítják egy éves közös munkájuk előzetes munkatervét is.

A projekt második eseménye az első közös szakmai tábor, ahol a résztvevők döntő részét a munkacsoportok tagjai, vezetői, és a közreműködő szakértők alkotják.. A szakmai előadások jelentős részét a munkacsoportok eredményeinek, problémáinak bemutatása, megvitatása, illetve az ezekhez tartozó kérdések tárgyalása teszi ki. A tábor szakmai programjának keretében az öt munkacsoport tagjainak szakmai felkészítése történik meg, részben a projekt-tervezés, és -menedzsment ismeretköréből, részben pedig az egyes munkacsoportok saját szűkebb témájából. A tábor elsődleges célja, hogy a csoporttagok közelebbről is megismerhessék egymást. Szakemberek által irányított beszélgetéseken megosszák egymással saját tapasztalataikat – többek között a régióközi civil együttműködésről, és pontosítsák a közös munkával kidolgozandó témaköröket. A tábor idejének második felét szakmai előadások teszik ki. Ezek egy része minden projekttag számára közös lesz.

2012. tavaszán (április) kerül sor a második workshop hétvégére, ahol részben a résztvevők mutatják be közös munkájuk első eredményeit, részben az egyes témakörökhöz értő szakemberek, javaslatait hallgatják meg. Ahogy a táborban is, itt is lesz közös halmaz, amely az akcióterv megírásának tartalmi és formai követelményeivel foglalkozik. A megszületendő terveknek nem elsősorban hasznos információtárnak, de megvalósítható, célszerű és gyakorlati javaslatoknak kell lenniük.

A második szakmai tábor keretén belül (utolsó két nap) a munkacsoportok eredményeire alapozott kétnapos, nyilvános konferenciára kerül sor, ahol az érintettek bemutatják, hogy az adott területen milyen fejlesztési irányokat, kitörési pontokat határoznának meg, illetve milyen konkrét projektötleteket dolgoztak ki, és azokat milyen keretek között tartják megvalósíthatónak. A konferencia anyaga megjelenik a honlapon. A második táborban a program gerincét az egy éves közös munka eredményeinek első bemutatása, megvitatása, és továbbfejlesztése, valamint további munkarend véglegesítése adja.

A projekt lezárásaként egynapos, a megvalósításban résztvevő szakemberek részvételével egynapos munkamegbeszélésen a tapasztalatok összegzésére, és a további közös munka irányainak megvitatására kerül sor.